از باغ می برند ...

از بــاغ می ‌برنــــد چـراغانی ‌ات کننــــد

                                                            تا کـاج جشــن های زمستانی ‌ات کننــد

 

     پوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»

                                                            تنهــا به این بهانـــه که بارانی ‌ات کنند

 

     یوسف! به این رهـا شدن از چاه دل مبند

                                                            این بار می ‌برند که زنــــدانی‌ ات کنند

 

     ای گل گمان مکن به شب جشن می ‌روی

                                                            شاید به خاک مـرده‌ای ارزانی ‌ات کنند

 

     یک نقطـه بیش فرق رحـیم و رجـیم نیست

                                                            از نقطه‌ ای بترس که شیطانی ات کنند

 

     آب طلب نکــــرده همیشــه مـــــراد نیست

                                                            گاهی بهانه‌ای است که قربانی ‌ات کنند

 

 

     (فاضل نظری)

 

/ 0 نظر / 15 بازدید