غرق کرده عشق او اوهام را

دلبری دارم عزیز دلبران

غرق کرده عشق او اوهام را

می گریزم ، می ستیزم ، غافلم

از ازل ممنوع کرد آرام را

در فقط ده روز می گیرد خدا

کل هستی ، روح را ، اجسام را

با فقط ده روز می بخشد خدا

آسمان را ، کل هستی ، کام را

در فقط یک روز بالا می کند 

سر به روی نیزه ی خون‏فام را

کوفه بود آنکه خیانت کرده بود

دیده او بر نیزه ها اسلام را

آل عصمت در اسیری می رود

راه دور کوفه را ، تا شام را

کی غریب از عقل دوری می کند

غرق کرده عشق او اوهام را

/ 0 نظر / 19 بازدید