یا حسن بن علی

شاه کرامت حسن ٬ اسوه ی قامت حسن

میشکند لشکری ٬ وای قیامت حسن

 سید و مولا حسن ٬ زاده ی زهرا حسن

سبط رسول خدا ٬ شیر یل صف شکن

آمده گریه کنان ٬ سوی جگرپاره ای

داغ برادر کشد ٬خواهر بیچاره ای

آمده گریه کنان ٬ فاطمه از آسمان

وای غریبم چه شد٬ وای غریب زمان

چهره ی خورشید را زهر به زردی کشید

ریخته خون جگر ٬ وای چه دردی کشید

دست به دست حسین ٬ آه دم آخر است

گفت برادر بدان ٬ روز تو ز این بدتر است

وای از آن ساعتی٬ که تیر باران گرفت

صبر حسین علی ٬ تیغ جوانان گرفت

کشته ی زهر ستم ٬ گل پسر فاطمه

میشکند ساق گل هرمله در علقمه

/ 1 نظر / 21 بازدید